REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Bustuchin.

 

 

            CAP. I .Constituirea Consiliului local al comunei Bustuchin.

 

ART. 1. (1)Consiliul local Bustuchin, judeţul Gorj este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani , care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război.

(3)Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.

            ART.2. (1) În conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor are loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor locali declarati alesi, pentru sedinta de constituire a consiliului, se face de catre prefectul judetului Gorj, prin ordin de convocare.

            (2)Sedinta este legal constituita daca  participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi. În cazul în care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, în aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, în aceleasi conditii.

            (3) În situatia în care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare, din cauza absentei, fara motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele trei convocari anterioare, daca acestia nu pot fi înlocuiti de supleantii înscrisi pe listele de candidati respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

            (4) Absenta consilierilor locali de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestoraa unei deplasari în strainatate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora

             Art. 3. – (1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia.

            (2) Prefectul sau reprezentantul acestuia îl invita pe cel mai în vârsta dintre consilieri, precum si pe cei 2 asistenti ai acestuia, sa preia conducerea lucrarilor sedintei. Asistenti ai presedintelui de vârsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.

            Art. 4. – (1) Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege prin vot deschis, dintre membrii sai, pe întreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri.

            (2) Comisia de validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier si propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

            (3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constata încalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata în conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

            (4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

             (5) Hotarârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare.

            Art. 5. – (1) Dupa preluarea conducerii sedintei, presedintele de vârsta invita consilierii locali ale caror mandate au fost validate sa depuna în fata consiliului local urmatorul juramânt în limba româna„Jur srespect Constitutia si legile tarii si sfac, cu buna-credinta, tot ceea ce stîn puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bustuchin. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”

            (2) Juramântul se depune dupa urmatoarea procedura: secretarul comunei Bustuchin va da citire juramântului, dupa care consilierii validati se vor prezenta, în ordine alfabetica, în fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mâna stânga atât pe Constitutie cât si, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvântul „jur”, dupa care va semna juramântul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.

            (3) Juramântul se semneaza în doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de sedinta, iar al doilea se înmâneaza consilierului.

            (4) Consilierii pot depune juramântul fara formula religioasa prevazuta la alin. (1). În acest caz juramântul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.

            (5) Consilierii care refuza sa depuna juramântul sunt considerati demisionati de drept, fapt care se consemneaza în procesul-verbal al sedintei.

            (6) În cazul în care consilierul local declarat ales renunta la mandat înainte de validare sau refuza sa depuna juramântul, se supune validarii mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, daca pâna la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirma în scris apartenenta la partid. În cazul în care locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanti, conform legii, iar numarul de consilieri locali se reduce sub jumatate plus unu, se vor organiza alegeri partiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

            (7) Consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramîntul. Dupa depunerea juramântului de catre majoritatea consilierilor locali validatipresedintele de vârsta supune la vot proiectul de hotarâre privind constituirea consiliului local. Hotarârea va fi adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati.

            Art. 6. – (1) Dupa constituirea consiliului local se ia o pauza, în timpul careia se constituie grupurile de consilieri, formate din cel putin 3 consilieri, în functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi. În cazul în care numarul consilierilor alesi pe listele partidelor politice sau aliantelor politice va fi mai mic de 3, acestia pot constitui un grup prin asociere cu consilierii de la alte partide sau aliante politice. În situatia când sunt cel putin 3 consilieri alesi ca independenti, acestia pot constitui grup separat. Este interzisa asocierea consilierilor independenti la grupurile partidelor politice. Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numarul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel putin un consilier. În cazul fuzionarii a doua sau mai multe partide care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, acestea pot forma un grup distinct.

            (2) Grupul de consilieri, constituit potrivit alin. (1), este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului.

            Art. 7. – (1) Calitatea de consilier local înceteaza la data declararii ca legal constituit a  noului consiliu ales.

            (2) Calitatea de consilier înceteaza de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în urmatoarele cazuri:

 1. a) demisie;
 2. b) incompatibilitate;
 3. c) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
 4. d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului;
 5. e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
 6. f) condamnarea, prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
 7. g) punerea sub interdictie judecatoreasca;
 8. h) pierderea drepturilor electorale;
 9. i) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales;
 10. j) deces.

            (3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local, prin hotarâre, la propunerea primarului comunei Bustuchin sau a oricarui consilier.

            (4) În cazurile prevazute la alin. (2) lit. c) – e) si i), hotarârea consiliului poate fi atacata de consilier, la instanta de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare.

            (5) Consilierii locali pot demisiona, anuntând în scris presedintele de sedinta, care ia act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei hotarâri prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.

            (6) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbarii domiciliului în alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea în actul de identitate al celui în cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.

            (7) Prevederile alin. (2) lit. f) – h) devin aplicabile numai dupa ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti.

            (8) În toate situatiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local adopta în prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarâre prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului în cauza. Hotarârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de secretarul comunei Bustuchin, care va fi însotit de actele justificative.

            Art. 8. – (1) Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestarii preventive se comunica de îndata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.

            (2) Suspendarea dureaza pâna la încetarea situatiei prevazute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunica de îndata consilierului local.

            (3) În cazul în care consilierul local al carui mandat a fost suspendat este găsit nevinovat, acesta are dreptul la despagubiri, în conditiile legii.

            CAP.II. Structura de conducere a Consiliului Local al comunei Bustuchin

Secţiunea 1 – Preşedintele de şedinţă

 

ART.9. (1)După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis a majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

(2) Mandatele nu pot fi consecutive. În situaţia în care preşedintele de şedinţă desemnat prin hotărâre a consiliului local lipseşte, atribuţiile acestuia vor fi preluate de cel mai în vârstă dintre consilierii  în funcţie sau în cazul absenţei acestuia, de către cel mai în vârstă dintre consilierii prezenţi.

(3) După alegerea preşedintelui de şedinţă, acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

(4) Hotarârile privind constituirea consiliului local şi alegerea preşedintelui de şedinţă se semnează de preşedintele de vârstă şi cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrsemnează de secretarul comunei. Aceste hotarâri au caracter constatator. Ele produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

Art. 10. – (1) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:

 1. a) conduce sedintele consiliului local;
 2. b) supune votului consilierilor proiectele de hotarâri, asigura, prin secretarul comunei, numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor“pentru”, a voturilor“contra” si a “abtinerilor”;
 3. c) semneaza hotarârile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat împotriva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal; daca presedintele de sedinta lipseste sau refuza semnarea hotarârilor adoptate sau a procesului-verbal de sedinta, acestea vor fi semnate de 3 – 5 consilieri, stabiliti prin grija secretarului comunei;
 4. d) asigura mentinerea ordinii si respectarea prezentului regulament pe timpul desfasurarii sedintelor;
 5. e) supune votului consilierilor orice problema care intra în competenta de solutionare a consiliului;

(2) Presedintele de sedinta poate supune aprobarii consiliului local încheierea dezbaterilor. În acest caz, proiectele de hotarâri înscrise pe ordinea de zi, care nu au fost supuse dezbaterii, vor fi promovate, în conditiile legii, într-o alta sedinta a consiliului local.

(3) Presedintele de sedinta îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau însarcinari date de consiliul local.

Art. 11. – Pentru încalcarea de catre consilieri a prevederilor prezentului regulament, presedintele de sedinta aplica sanctiunile prevazute la art. 74 alin. (1) lit. a) –d).

Secţiunea 2 – Alegerea viceprimarului 

Art. 12. – (1) Consiliul local alege din rândul membrilor sai pe viceprimarul. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre primar, oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri; candidaturile sunt definitive.

(3) Dupa înregistrarea candidaturilor se ia o pauza în timpul careia se completează buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, dupa cum urmează:fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor; intrând în cabina, din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste să îi aleagă. Pe buletin vor ramâne nebarate numele consilierului pe care doreste sa-l aleagă votantul.

(5) Este declarat viceprimar candidatul care au obtinut,  votul majoritatii consilierilor în functie.

(6) În situatia în care nu s-a întrunit majoritatea prevazuta la alin. (5), se vor organiza noi tururi de scrutin, în aceeaşi sedintă, la care vor participa toti candidatii, pâna va fi ales viceprimarul.

Art. 13. – În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla în aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor în functie.

Art. 14. – Alegerea viceprimarului se consemneaza într-o hotarâre adoptata de consiliul local, cu votul majoritatii consilierilor locali în functie.

Art. 15. – (1) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local înceteaza înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept si mandatul viceprimarilor, fară vreo alta formalitate.

 (2) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul îsi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

(3) Mandatul viceprimarului înceteaza de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazurile prevazute la art.7, alin. (2).

(4) Prevederile art. 7, alin. (4) – (7) se aplica în mod corespunzator.

(5) În toate situatiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local adoptă, în prima sedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotarâre prin care se ia act de încetarea mandatului si alege un nou viceprimar. Hotarârea prin care se ia act de încetarea mandatului va avea la baza un referat constatator semnat de primar si de secretarul comunei, care va fi însotit de actele justificative.

(6) Mandatul viceprimarului poate înceta înainte de termen, în urma schimbarii acestuia din functie de catre consiliul local, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor în functie, prin hotarâre adoptata cu votul majoritatii consilierilor în functie.

            Art. 16. – (1) În cazul în care viceprimarul a fost arestat preventiv, mandatul acestuia se suspenda de drept, prin ordin al prefectului judetului Gorj. Ordinul de suspendare se comunica de îndată viceprimarului.

(2) Suspendarea dureaza pâna la încetarea situatiei prevazute la alin. (1).

(3) În cazul în care viceprimarul, al carui mandat a fost suspendat, a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul la despagubiri, în conditiile legii.

 

Sectiunea a 3-a – Comisiile de specialitate ale coniliului local

 

Art. 17. – Dupa constituire consiliul local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora si numarul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de catre consiliul local, în functie de specificul activitatii din comuna Bustuchin.

(3) Consiliul Local al comunei Bustuchin  a organizat comisii de specialitate în următoarele domenii:

COMISIA I – pentru administraţia publică locală , juridică , apărarea ordinei şi liniştei publice a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti  – 5 membrii.

COMISIA II – pentru programe de dezvoltare economico-sociale , buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat , agricultură ,gospodărie comunală , protecţia mediului , servicii şi comerţ      – 5 membrii,

COMISIA III – pentru învăţământ, cultură ,sănătate,  culte, tineret şi sport, – 3 membrii,

(4) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art. 18. – (1) Comisiile de specialitate lucreaza în plen si iau hotarâri cu votul majoritatii membrilor lor; în caz de balotaj, hotarârea se considera respinsa.

(2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia, în special de la societatile comerciale, serviciile si institutiile publice aflate în subordinea consiliului.

(3) Sedintele comisiei de specialitate sunt publice, cu exceptia situatiilor în care comisia hotaraste ca acestea sa se desfasoare, total sau partial, cu usile închise.

(4) Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.

Art. 19. – (1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti în fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, respectându-se, pe cât posibil, configuratia politica rezultata în urma alegerilor locale.

(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliul local, avându-se în vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul în care îsi desfasoara activitatea.

(3) În situatia în care mai multi consilieri opteaza pentru aceeasi comisie, depasindu-se astfel numarul de membri aprobat de consiliu, componenta acesteia se determina, de catre consiliul local, în functie de numarul de voturi obtinut de fiecare dintre acestia.

(4) Un consilier poate face parte din mai multe comisii de specialitate.

(5) Viceprimarul face parte din comisiile de specialitate.

Art. 20. – Fiecare comisie de specialitate îsi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, un presedinte si un secretar.

Art. 21. – (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:

 1. a) analizeaza proiectele de hotarâri ale consiliului local;
 2. b) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
 3. c) avizeaza, favorabil sau nefavorabil, proiectele de hotarâri, avize pe care le prezinta consiliului local;
 4. d) urmaresc modul de îndeplinire a hotarârilor consiliului local;
 5. e) controleaza periodic modul cum au fost solutionate petitiile cetatenilor.

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau însarcinari date prin hotarâri ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

(3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei.

Art. 22. – (1) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:

 1. a) asigura reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;
 2. b) convoaca sedintele comisiei;
 3. c) conduce sedintele comisiei;
 4. d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;
 5. e) poate participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;
 6. f) sustine în sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;
 7. g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar;
 8. h) reprezinta comisia în relatia cu executivul, în problemele legate de domeniul de activitate al acesteia.

(2) Presedintele comisiei îndeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art. 23. – (1) Secretarul comisiei îndeplineste urmatoarele atributii principale:

 1. a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;
 2. b) numara voturile si îl informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru avizarea fiecarei hotarâri si asupra rezultatului votarii;
 3. c) asigura redactarea proceselor-verbale ale sedintelor comisiei, precum si rapoartele privind modul de avizare al comisiei.
 4. d) este înlocuitorul de drept al presedintelui în cazul absentei acestuia.

(2) Secretarul comisiei îndeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau însarcinari stabilite de comisie sau de presedintele comisiei.

Art. 24. – (1) Secretarul comunei transmite comisiilor, cu cel putin 5 zile înaintea sedintelor ordinare ale consiliului sau cu cel putin 3 zile înainte de sedintele extraordinare, proiectele de hotarâri.

(2) Presedintele comisiei stabileste ordinea de zi si convoaca sedinta acesteia.

(3) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(4) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.

(5) La prima absenta nemotivata, presedintele comisiei poate aplica sanctiunea prevazut la art. 74 alin. (1) lit. a). Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei va sesiza consiliul local, precum si liderul grupului de consilieri din care face parte.

Art. 25. Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, cu cel putin trei zile înaintea sedintelor consiliului, atunci când ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarâri asupra carora li se solicita avizul.

Art. 26. – (1) Comisiile de specialitate dezbat proiectele de hotarâri si formuleaza amendamente legate de obiectul acestora. Avizele pot fi favorabile ori negative, motivate pe baza de documente si informatii.

(2) Toate avizele vor fi incluse într-un raport redactat de catre presedintele comisiei de specialitate, care prin grija secretarului comunei va fi multiplicat si difuzat consilierilor, primarului si viceprimarului.

(3) Avizele comisiilor, în functie de specialitatea acestora, sunt consultative.

(4) În situatia în care nu exista suficiente informatii asupra unor proiecte de hotarâri, presedintele comisiei poate propune amânarea dezbaterii acestora, pentru documentare.

Art. 27. – Votul în comisii este, de regula, deschis. În anumite situatii, comisia poate hotarî ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

Art. 28. – (1) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. Dupa încheierea sedintei, procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.

(2) Presedintele poate încuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale întocmite în sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile închise.

Art. 29. – (1) Consiliul local poate organiza, din proprie initiativa sau la initiativa primarului, dupa caz, comisii speciale de analiza si verificare, pe perioada determinata.

(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin. (1), obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada în care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarâre a consiliului local.

(3) Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de îmbunatatire a activitatii în domeniul supus analizei sau verificarii.

Art. 30. – Operatiunile desfasurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarâre a consiliului local.

SECTIUNEA a 4-a – Alte dispoziţii

 

Art. 31. – (1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului local de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramântului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. În acest scop judecatorul desemnat de presedintele judecatoriei prezinta în fata consiliului local hotarârea de validare. Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, în camera de consiliu a Judecatoriei Tîrgu Cărbuneşti, de catre un judecator desemnat de preşedintele judecătoriei.

(2) În cazul în care procedura de validare a mandatului candidatului declarat câstigator la alegerile pentru functia de primar nu a fost finalizata pâna la sedinta de constituire a consiliului local, rezultatul validarii se prezinta consiliului local într-o sedinta extraordinara, convocata, prin ordin, de catre Prefectul judetului Gorj.

(3) Dupa prezentarea hotarârii de validare, primarul comunei Bustuchin va depune juramântul prevazut la art. 5, alin. (1), folosindu-se procedura stabilita în acelaşi text.

Art. 32. – (1) Dupa depunerea jurământului primarul intra în exerciţiul de drept al mandatului.

(2) Primarul, viceprimarul si secretarul comunei vor ocupa în sala de şedinţe un sector distinct.

(3) Daca la lucrările consiliului local participa prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un sector distinct.

Art. 33. – Primarul participa la şedinţele consiliului si are dreptul sa îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţa.

Art. 34. – (1) Secretarul comunei participa în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului comunei  îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la sedintele consiliului local:

 1. a) asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor în functie;
 2. b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
 3. c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
 4. d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care îl prezinta presedintelui de sedinta;
 5. e) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 6. f) asigura întocmirea procesului-verbal, pune la dispozitie consilierilor înaintea fiecarei sedinte procesul-verbal a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului;
 7. g) asigura afişarea la sediul consiliului local si publicarea pe site-ul propriu a minutei sedintelor publice, care va cuprinde: numărul si titlul hotărârii precum si votul fiecărui consilier, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret;
 8. h) asigura întocmirea dosarelor de şedinţa, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
 9. i) urmăreşte ca la deliberarea si adoptarea unor hotărâri ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial sau personal în problema supusa dezbaterii. Îl informează pe preşedintele de şedinţa cu privire la asemenea situaţii si face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 10. j) prezintă în fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor masuri supuse deliberării consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotarârile pe care le considera ilegale;
 11. k) contrasemneaza, în conditiile legii si ale prezentului regulament, hotarârile consiliului local pe care le considera legale;
 12. l) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
 13. m) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin si aparatului de specialitate al primarului;
 14. n) ia masurile necesare ca avizele întocmite potrivit art. 26, incluse în raportul redactat de către preşedintele comisiei de specialitate, sa fie multiplicate si difuzate consilierilor, primarului si viceprimarului.

 (2) În lipsa, motivata, a secretarului comunei, atribuţiile acestuia prevăzute de lege, alte acte normative, precum si de prezentul regulament, vor fi îndeplinite de juristul din cadrul aparatului de lucru al consiliului local.

Art. 35. – Consiliul local poate fi reprezentat de consilieri, de alte persoane fizice sau juridice, numai în baza unui mandat scris, aprobat prin hotărârea acestuia.

Art. 36. – Consiliul local poate delega atribuţii si alte însărcinări primarului, viceprimarului, secretarului si comisiilor de specialitate numai prin hotărâre.

Art. 37. – Problemele care apar în organizarea si funcţionarea consiliului local, neprevăzute de lege, de alte acte normative sau de prezentul regulament, se reglementează prin hotărâre a acestuia.

CAPITOLUL III – FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA 1 – Desfăşurarea şedinţelor

 

Art. 38. – (1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale sefilor de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bustuchin, rapoarte sau informări ale şefilor serviciilor si institutiilor publice care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, întrebarilor, interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului.

Ordinea de zi este înscrisa în cuprinsul invitaţiei de şedinţa transmisa consilierilor si se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, în cazul şedinţelor ordinare, a primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului în cazul şedinţelor extraordinare, cu consultarea secretarului..

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, si numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului si daca acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4).

(4) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi însoţite de expunerile de motive formulate de iniţiator, de raportul compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului si de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local.

(5) Fac excepţie de la prevederile alin (4) cazurile de forţa majora si maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei Bustuchin, când convocarea consiliului local se poate face deîndată.

(6) Proiectele de hotărâri cu caracter normativ de interes general vor fi înscrise pe ordinea de zi numai după ce a fost parcursa procedura stabilita la art. 51.

(7) Niciun proiect de hotărâre nu va fi înscris pe ordinea de zi fără avizul de legalitate al secretarului comunei sau, în lipsa motivata a acestuia, al juristului unităţii care poarta toata răspunderea în caz de nerespectare a legii.

(8) Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului sunt obligate sa elaboreze rapoartele la proiectele de hotărâri în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora. Daca rapoartele nu sunt întocmite în acest termen, acestea se considera implicit favorabile.

(9) Proiectul ordinii de zi va cuprinde, pentru şedinţele ordinare, punctul “Diverse” consacrat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor, dreptului la replica si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Înscrierea consilierilor la dezbateri se va face înainte de a se intra în ordinea de zi.

(10) Preşedintele de şedinţa alocă pentru punctul “Diverse” cel mult 60 de minute.

(11) La sedintele extraordinare punctul “Diverse” nu se introduce în proiectul ordinii de zi.

Art. 39. – (1) Daca ordinea de zi a şedinţei cuprinde proiecte de hotărâri cu caracter normativ de interes general, cetatenii si reprezentantii asociatiilor legal constituite pot participa la dezbateri.

(2) Responsabilul desemnat pentru relatia cu societatea civila va întocmi anuntul privind sedinta publica, care va conţine data, ora si locul de desfăşurare a sedintei precum si ordinea de zi. Anuntul va fi afisat la avizier, va fi înserat în site-ul propriu cu cel putin 3 zile înainte de desfasurarea sedintei. Acest anunt va fi adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează sa fie dezbătut în şedinţă.

(3) Participarea cetatenilor si a reprezentantilor asociatiilor legal constituite la dezbateri se va face în limita locurilor disponibile în sala de sedinte, în ordinea de precadere data de interesul acestora în raport cu obiectul proiectelor de hotarâri cu caracter normativ de interes general, stabilita de presedintele de sedinta. Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass – media la sedinte.

Art. 40. – (1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa îsi înregistreze prezenta în evidenta ţinută de secretarul comunei.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa este obligat sa aducă la cunostinta, prin orice mijloace, aceasta situaţie, preşedintelui de şedinţa sau secretarului comunei.

(3)Se consideră motive temeinice următoarele cazuri:

 1. a) imposibilitatea consilierului de a se deplasa datorită stării de sănătate;

            b)absenţa consilierului din localitate, în interesul exercitării mandatului sau în interes de serviciu;

 1. c) intervenţia unui caz de forţă majoră (inundaţie, cutremure sau alte catastrofe, deces în familie sau alte situaţii similare).

            (4)În situaţia în care un consilier local absentează de două ori consecutiv fără motive temeinice, el poate fi sancţionat în condiţiile art.57  din Legea nr.393/2004.

            (5)Absenţa nemotivată de la trei şedinţe ordinare consecutive ale consilierului atrage, după sine încetarea mandatului de consilier în condiţiile art.9, alin.2, lit. d) din Legea nr. 393/2004.

Art. 41. – (1) Dezbaterea problemelor se face, de regula, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul, care poate aduce completări sau modificări acestuia. Apoi se da cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a întocmit raportul.

(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata lucrărilor de cuvânt, în functie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul sau sa se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca participarea la dezbateri sa se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de marimea acestuia.

(4) Presedintele de sedinta ofera invitatilor si persoanelor care participa la dezbateri în conditiile art. 39, posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

(5) Proiectele de hotarâri înscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt însotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si de raportul comisiei de specialitate a consiliului local.

Art. 42. – (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier sa răspundă într-o problema de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

Art. 43. – Preşedintele de şedinţă sau liderul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.

Art. 44. – Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţa, dialogul dintre consilieri si persoanele aflate în sala, cât si dintre aceste persoane.

Art. 45. – În cazul în care desfăşurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica consilierilor vinovati sanctiunile prevazute la art. 74, lit. a) – d) si poate dispune evacuarea din sala a invitatilor care au perturbat lucrarile.

Art. 46. – (1) Asupra proiectelor de hotarâri au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formularii lor, începând cu cele propuse de comisiile de specialitate. Daca s-a adoptat un amendament, cu acelasi continut, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

(2) Pentru amendamentele formulate, initiatorul, sau persoanele care iau parte la dezbateri, pot aduce argumente legale sau de oportunitate în sustinerea sau respingerea acestora, ele urmând procedura prevazuta la alin. (1).

(3) Proiectele de hotarâri pot fi retrase de iniţiatori înainte ca ordinea de zi sa fie supusă aprobării consiliului sau pe timpul dezbaterii acestora.

(4) În cazul în care amendamentele formulate în timpul dezbaterilor modifica sensul iniţial al proiectului de hotărâre si sunt aprobate de consiliu, acestea vor face obiectul unui nou proiect de hotărâre, cu acceptul iniţiatorului.

(5) Proiectele de hotărâri pot fi adoptate sau respinse.

Art. 47. – (1) Adoptarea proiectelor de hotărâri ţine de competenţa exclusivă a consiliului local.

2) Punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor de persoanele menţionate la art. 39 alin. (3) au valoare de recomandare.

Art. 48. – Daca în urma dezbaterilor din şedinta consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţa propune consiliului local, spre aprobare, retrimiterea proiectului pentru reexaminare la comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

Art. 49. – (1) Propunerile făcute în rapoartele incluse în ordinea de zi a şedinţelor vor fi supuse aprobării consiliului localfiecare în parte, urmând sa facă obiectul unor proiecte de hotărâri promovate de către consilieri si primar, cu consultarea celor care le-au redactat. Rapoartele care nu cuprind propuneri concrete au caracter de informari.

(2) Consiliul local va lua act de conţinutul informărilor cuprinse în ordinea de zi a şedinţelor şi, acolo unde va fi cazul, va solicita promovarea unor proiecte de hotărâri care vor fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor următoare.

(3) Propunerile făcute de consilieri sau de primar în timpul dezbaterilor din şedinţele consiliului local pot face obiectul unor proiecte de hotărâri iniţiate de către aceştia.

(4) Propunerile făcute de cetăţeni cu prilejul participării la şedinţele consiliului local si ale comisiilor de specialitate pot face obiectul unor proiecte de hotărâre iniţiate în condiţiile legii.

(5) Elaborarea proiectelor de hotărâri potrivit alin. (1), (2), (3) si (4) se va face cu respectarea procedurilor prevăzute în prezentul regulament.

 

            

SECTIUNEA a 2-a – Elaborarea proiectelor de hotărari

 

Art. 50. – (1) Proiectele de hotarâri pot fi propuse de consilieri, de primar, de viceprimar sau de cetateni, în conditiile legii.

(2) Proiectele de hotarâri vor fi însotite de o expunere de motive si vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnica legislativa. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului comunei, al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 51. – (1) Proiectele de hotărâri cu caracter normativ de interes general, însotite de expunerile de motive, se depun la secretarul comunei, care le va înregistra în  registrul de intrare-iesire .

(2) După primirea proiectului de hotărîre de la initiator, secretarul comunei va  redacta anuntul cu privire la elaborarea lui, pe care îl va afisa la avizier, îl va însera în site-ul propriu si îl va transmite catre mass-media. Daca proiectele de hotarâri au relevanta asupra mediului de afaceri, anunţul se transmite şi către asociaţiile de afaceri si alte asociaţii legal constituite. Anunţul va cuprinde: titlul proiectului de hotărâre, locul unde poate fi consultat, termenul limita, locul si modalitatea în care cei interesaţi pot trimite, în scris, propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâri. Persoana responsabila pentru relaţia cu societatea civila va transmite proiectele de hotărâri tuturor persoanelor care depun cereri pentru primirea acestora.

(3) Persoanele interesate pot depune, la persoana responsabila pentru relaţia cu societatea civila, propuneri, sugestii si opinii referitoare la proiectele de hotărâri, în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunţului. Aceasta le va consemna, în scris, într-un registru special întocmit, si le va înainta iniţiatorului, împreuna cu proiectele de hotărâri iniţiale în vederea definitivării acestora.

(4) Unele proiecte de hotărâri pot fi dezbătute public, daca acest lucru a fost cerut în scris de catre o asociatie legal constituita sau de către o alta autoritate publica.

Dezbaterea publica se organizeaza de catre primar si se desfasoara în cel mult 10 zile de la cerere.

(5) Proiectele de hotarâri definitivate pe baza observatiilor si propunerilor primite, care se încadreaza în reglementarile legale în vigoare, vor fi transmise spre analiza si avizare, comisiilor de specialitate ale consiliului local si apoi se supun spre aprobare acestuia.

(6) Prevederile alin. (1) – (5) nu se aplica în cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, în vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public. În acest caz proiectele de hotarâri se supun adoptarii în procedura de urgenta prevazuta de reglementarile în vigoare.

Art. 52. – Proiectele de hotarâri se înscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a iniţiatorului.

Art. 53. – Proiectele de hotarâri si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii raportului.

Art. 54. – Dupa examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

SECTIUNEA a 3-a – Procedura de vot

 

Art. 55. – (1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, în afara de cazul în care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

Art. 56. – (1) Votarea prin apel nominal se desfasoara în modul urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor „pentru” si „contra”. Secretarul comunei va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, în ordinea alfabetica.

Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvântul „pentru” sau „contra”, în functie de optiunea sa.

(2) Dupa epuizarea listei, votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art. 57. – (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite.

(3) Buletinele de vot se introduc într-o urna. La numararea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului.

(4) Numararea voturilor se va face de catre o comisie, aleasa de consiliul local dupa constituirea acestuia, care va functiona pe întreaga durata a mandatului consiliului local.

Comisia se constituie prin hotarâre adoptata de consiliul local înaintea alegerii viceprimarilor.

            Art. 58. – (1) Hotarârile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, în afara de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

 (2) Se adopta cu votul majoritatii consilierilor în functie urmatoarele hotarâri ale consiliului local:

 1. a) hotarârile privind bugetul local;
 2. b) hotarârile privind contractarea de împrumuturi, în conditiile legii;
 3. c) hotarârile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
 4. d) hotarârile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala sau zonala;
 5. e) hotarârile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;
 6. f) hotarârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice române sau straine.

(3) Hotarârile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor în functie.

(4) Hotarârile de modificare si completare a unor hotarâri aprobate anterior se vor adopta cu acelasi numar de voturi, cu exceptia celor care privesc aprobarea unor rectificari si îndreptarea unor erori materiale.

(5) Abtinerile se contabilizeaza la voturile „contra”, iar în situatiile de balotaj, hotarârea se considera respinsa.

(6) Daca în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, adică jumătate plus unu din numărul consilierilor în functie, presedintele amâna votarea până la întrunirea acestuia.

            Art. 59. – În procesul-verbal se consemnează expres, prin grija secretarului, consilierii care au votat “contra” sau care s-au abţinut de la vot.

            Art. 60. – Proiectele de hotarâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiasi sedinte.

 

            CAP. IV – ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

 

Art. 61. – (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarilor si secretarului comunei, şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, administratorilor societăţilor comerciale, serviciilor si institutiilor publice subordonate.

(2) Prin întrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.

Art. 62. – (1) Interpelarea consta într-o cerere prin care se solicita explicatii în legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde în scris, pâna la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la prima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

(2) Prin grija secretarului comunei, interpelarile, întrebarile, precum si raspunsurile la acestea vor fi arhivate la dosarul de sedinta.

Art. 63. – (1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, primarului, viceprimarului, administratorilor societatilor comerciale, serviciilor si institutiilor publice subordonate, care sunt obligati sa le furnizeze la termenul stabilit de comun acord.

(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate în scris sau verbal, dupa caz.

(3) În cazul în care administratorii societăţilor comerciale, ai serviciilor si instituţiilor publice aflate sub autoritatea consiliului local refuza sa furnizeze informaţiile solicitate, consilierii pot cere consiliului local sancţionarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 64. – (1) Orice cetăţean are dreptul sa se adreseze cu petiţii consiliului local; acestea se înscriu într-un registru special si sunt analizate si soluţionate potrivit reglementarilor legale în vigoare.

(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

 (3) Comisiile de specialitate vor organiza cel putin o data pe luna primirea în audienta a cetatenilor, conform unui grafic afisat la avizier.

 

CAP.V– DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

 

SECTIUNEA 1 – Drepturile si obligaţiile consilierilor locali

 

            Art. 65. – (1) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcţie li se eliberează legitimaţia care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar si semnul distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul sa îl poarte pe întreaga durata a mandatului.

(2) Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilieri, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

            Art. 66. – (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local si ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţa în cuantum de 5% din indemnizaţia lunara a primarului. În cazul neaprobării ordinii de zi a şedinţelor, nu se acorda indemnizaţia cuvenita pentru şedinţa respectiva.

(2) Indemnizatia de sedinta se acorda pentru o sedinta de consiliu si maximum 2 sedinte de comisii de specialitate pe luna.

(3) Consilierul are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a facut în exercitarea mandatului, în conditiile legii.

(4) Drepturile banesti cuvenite consilierilor, potrivit prezentului regulament, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în conditiile legii.

(5) Consilierii care participa la sedintele de consiliu organizate în mod exceptional în timpul programului de lucru, se considera învoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.

            Art. 67. – Consilierii au îndatorirea de a-si perfectiona pregatirea în domeniul administratiei publice locale, urmând cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate în acest scop de institutiile abilitate. Consiliul local poate adopta o hotarâre prin care acestia pot beneficia de plata acestor cursuri.

            Art. 68. – În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate. În cazul neprezentarii raportului, consilierii vor suporta cheltuielile deplasarii.

            Art. 69. – Schimbarile survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

            Art. 70. – (1) Participarea consilierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2) Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei, daca are motive temeinice.

(3) Consilierul care absenteaza nemotivat la doua sedinte de consiliu consecutive va fi sanctionat.

            Art. 71. – (1) Consilierii sunt obligati sa îsi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa în dublu exemplar la secretarul comunei.

(2) Consilierii nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarâri daca au un interes personal în problema supusa dezbaterii. În aceasta situatie, consilierii sunt obligati sa mentioneze expres, la începutul dezbaterilor, situatiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul local poate permite participarea la vot a consilierului.

(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza în mod obligatoriu în procesul verbal al sedintei.

            Art. 72. – (1) Consilierii sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

(2) Consilierii sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis consilierului sa ceara pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

            Art. 73. – (1) Consilierii au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce interesează colectivitatea locala.

(2) Consilierii sunt obligati ca, în exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, întâlniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirile cu acestia.

 

SECTIUNEA a 2-a – Sancţiuni

 

Art. 74. – (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările si completările ulterioare si ale prezentului regulament atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

 1. a) avertismentul;
 2. b) chemarea la ordine;
 3. c) retragerea cuvântului;
 4. d) eliminarea din sala de şedinţă.
 5. e) excluderea temporara de la lucrările consiliului si ale comisiei de specialitate;
 6. f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1- 2 şedinţe.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de către preşedinţii comisiilor de specialitate si de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) si f) de către consiliu, prin hotărâre.

(3) La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpa si îl invita sa respecte regulamentul.

(4) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitaţia preşedintelui si continua sa se abată de la regulament, precum si cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima data, dispoziţiile prezentului regulament vor fi chemaţi la ordine. Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

(5) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte sa îşi retragă sau sa explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sancţiunii. Daca expresia întrebuinţată a fost retrasa ori daca explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplica.

(6) În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier continua sa se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar daca persista, îl va elimina din sala.

Eliminarea din sala echivalează cu absenta nemotivata de la şedinţă.

(7) Excluderea temporara a consilierului de la lucrările consiliului si ale comisiilor de specialitate se aplica în cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave. Pentru aplicarea sancţiunii, cazul se va transmite comisiei nr.1 – pentru administraţia publică locală , juridică , apărarea ordinei şi liniştei publice a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, care va stabili gravitatea abaterii si va prezenta consiliului, în cel mult 10 zile de la sesizare, un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauza. Excluderea temporara a consilierului de la lucrările consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi doua şedinţe consecutive si are drept consecinţa neacordarea indemnizaţiei de şedinţa pe perioada respectiva.

(8) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se executa cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţia preşedintelui.

(9) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. e) – f) se aplica prin hotărâre adoptata de consiliu cu votul a cel puţin doua treimi din numărul consilierilor în funcţie. Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauza sunt scoşi din cvorumul de lucru.

 

            CAP VI– APARATUL DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL

            ART.75 Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta a reorganizat potrivit organigramei şi ştatului de funcţii proprii aprobate  de consiliul local, la propunerea primarului , un aparat permanent de lucru format dintr-o persoană cu pregătire juridică.

            ART.76 In acest scop aparatul permanent răspunde de derularea tuturor operaţiunilor de pregătire a proiectelor de hotărâri pentru a putea fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local potrivit procedurii stabilite prin prezentul regulament.

            ART.77 Încadrarea personalului din aparatul permanent de lucru se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se constituie prin hotărârea consiliului local , acesta urmând să facă şi încadrarea persoanei care a câştigat concursul.

ART.78 Salarizarea personalului din aparatul permanent se face potrivit legislaţiei  în vigoare, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.

ART.79 Personalul din aparatul permanent este coordonat de secretarul comunei şi colaborează la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor locali, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţe şi a oricăror altor materiale.

 

            CAP. 7 – DISPOZITII FINALE

 

Art. 80. – (1) După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmânează legitimaţia, care va fi semnata de preşedintele de şedinţă, un semn distinctiv al calităţii de primar, pe care acesta are dreptul sa îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durata a mandatului, precum si eşarfa în culorile drapelului naţional al României.

(2) Eşarfa va fi purtata în mod obligatoriu la Ziua Naţionala a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice si la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.

(3) Legitimaţia si însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 81. – (1) În exercitarea mandatului, consilierii sunt în serviciul colectivităţii, îndeplinesc o funcţie de autoritate publica si sunt ocrotiţi de lege.

(2) Libertatea de opinie si de acţiune în exercitarea mandatului este garantata.

(3) Consilierii nu pot fi traşi la răspundere pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Art. 82. – (1) Dreptul consilierilor de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale si locale, instituţiile, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a consilierilor, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

Art. 83. – Consilierii răspund, în condiţiile legii, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art. 84. – Consilierii răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurata în exercitarea mandatului, precum si solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotărârile pe care le-au votat. În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului si, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.

Art. 85. – Pentru aducerea la cunoştinţă cetăţenilor comunei Bustuchin a dezbaterilor, şedinţele publice pot fi înregistrate si retransmise de către postul local de televiziune.

Art. 86. – Hotărârile care au caracter normativ de interes general vor fi publicate, de regula, la afişierul primăriei şi pe site-ul instituţiei.

Art. 87. – Prezentul regulament se adopta si se modifica cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea consilierilor si primarului.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      CONSILIER,

                Virgil POPA

Back to top